Pretendento anketa

Informacija

 

Akmenės rajono meno mokykla (teisinė forma–biudžetinė įstaiga, kodas 305602826, adresas V. Kudirkos g. 11, LT–85165 Naujoji Akmenė), skelbia konkursą Ventos skyriaus vedėjo pareigoms užimti (0,5 etato).

 

Pareigybės lygis – A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas –10,66.

Darbo sutartis – neterminuota.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

 

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 

1. Meno studijų srities aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas.

2. Ne mažesnis kaip 2 metų darbo stažas švietimo įstaigoje.

3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis.

5. Gebėti savarankiškai vykdyti skyriaus vedėjo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, dirbti komandoje, būti pareigingam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus darbo dokumentus.

 

 

Skyriaus vedėjas turi žinoti ir išmanyti:

 

1. Šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos pagrindus ir gebėti juos taikyti savo veikloje.

2. Demokratinės, teisinės ir atviros pilietinės, humanistinės visuomenės kūrimo ir veiklos principus.

3. Švietimo veiklą reglamentuojančius norminius teisės aktus.

4. Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir švietimą.

 

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3.  Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir šių dokumentų kopijas.

4. Gyvenimo aprašymą (CV).

5. Užpildytą pretendento anketą.

 

 

Pretendentų dokumentai priimami iki 2022 m. balandžio 4 d.

 

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (https://portalas.vtd.lt/lt/akmenes-rajono-meno-mokyklos-ventos-skyriaus-svietimo-padalinio-centro-skyriaus-vadovas-322;781770.html) 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos (2022-03-22,   skelbimo Nr. 78177).

Smulkesnė informacija skelbiama tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

 

Telefonas pasiteirauti  +370 612 59 753.